Làm Sao Nói Yêu Em by Võ Thiện Thanh Guitar Chords

When you looking for Làm Sao Nói Yêu Em guitar chords, you just come to the best site.
You can play Làm Sao Nói Yêu Em by Võ Thiện Thanh using guitar or guitar.
This song by Võ Thiện Thanh can also be played by that equipment.
=

Làm Sao Nói Yêu Em guitar chords has Slow rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Làm Sao Nói Yêu Em by Võ Thiện Thanh Guitar Chords


Làm sao cho t ôi biết lúc nào trăng t àn?
Để tôi n ói tiếng u dịu dà g
Dù lời nói muộn màng, đã nhiều lần, chẳ ng nên c âu
Làm sao cho tôi biết lúc n ào dễ dà ng
Để tôi n ói tiếng u khẽ kh àng
Dù lời n ói muộn màn g, đã nhiều lần, bối rố i tim tôi
Một l ời nói thật là k hó!
Vừa thoáng qua, mỗi khi em m ỉm cườ i
Hay m àng tôi [Am6/d]ôm mộng dở da ng
Rồi mùa thu, rồi mùa đô ng, rồi mùa xuân cùng trôi đến c uối trời
Tôi ch [Bdim/d]ẳng nói lên thành câu
Làm sao cho tôi biết lúc nào đêm t àn?
Để tôi nó i tiếng yêu bẽ bà ng.
Dù lời nó i muộn màng, đã nhiều lần đốt cháy tim t ôi.

If you want to study Võ Thiện Thanh Làm Sao Nói Yêu Em guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Làm Sao Nói Yêu Em. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment