Đại Thiên Bồng (Cover Lời Việt) by Tiểu Muội Màn Thầu Guitar Chords

When you looking for Đại Thiên Bồng (Cover Lời Việt) guitar chords, you just visit to the best site.
You can play Đại Thiên Bồng (Cover Lời Việt) by Tiểu Muội Màn Thầu using guitar or guitar.
This song by Tiểu Muội Màn Thầu can also be played by that instruments.
=

Đại Thiên Bồng (Cover Lời Việt) guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find alternative musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đại Thiên Bồng (Cover Lời Việt) by Tiểu Muội Màn Thầu Guitar Chords


Verse1
Hồng nhan đâu há thân phàm nhân
Tắm minh nguyệt hóa nên hình dáng
Ngươi đã là võ tướng thần binh
Vì sao với ta đa tình si
Rồi nếm thương đau chính là người
 
Lục diệu thêu ngũ tinh hồng trang
Đời chớp mắt lưu tình núi sông
Thiên trách địa không dung vẫn cam
Hồng nhan tan biến giữa thế gian
Lưu lại khúc tương tư giữa đường đời
 
Chous
Ta đâu sợ thiên đạo luân hồi
Đâu sợ phách tán hồn phi
Hận thế gian này vắng người hóa sầu bi
Ta đâu sợ tây tiến chẳng lui
Đâu sợ thế sự khó lường
Trọn một kiếp để ta bảo vệ người
 
Verse2
Lục diệu thêu ngũ tinh hồng trang
Đời chớp mắt lưu tình núi sông
Thiên trách địa không dung vẫn cam
Hồng nhan tan biến giữa thế gian
Lưu lại khúc tương tư giữa đường đời
 
Chous
Ta đâu sợ thiên đạo luân hồi
Đâu sợ phách tán hồn phi
Hận thế gian này vắng người hóa sầu bi
Ta đâu sợ tây tiến chẳng lui
Đâu sợ thế sự khó lường
Trọn một kiếp để ta bảo vệ người
 
Ta đâu sợ thiên đạo luân hồi
Đâu sợ phách tán hồn phi
Hận thế gian này vắng người hóa sầu bi
Ta đâu sợ tây tiến chẳng lui
Đâu sợ thế sự khó lường
Trọn một kiếp để ta bảo vệ người

If you want to learn Tiểu Muội Màn Thầu Đại Thiên Bồng (Cover Lời Việt) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Đại Thiên Bồng (Cover Lời Việt). Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment