Khi ông mặt trời khóc (DEMO) by Tiên Tiên Guitar Chords

When you looking for Khi ông mặt trời khóc (DEMO) guitar chords, you already come to the right site.
You can play Khi ông mặt trời khóc (DEMO) by Tiên Tiên using guitar or guitar.
This song by Tiên Tiên can also be played by that instruments.
=

Khi ông mặt trời khóc (DEMO) guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find alternative musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Khi ông mặt trời khóc (DEMO) by Tiên Tiên Guitar Chords


Khi ông mặt trời khóc
Nắng không còn quanh đây
Mùa đông bỗng như dài hơn
gió như lạnh hơn
Khi ông mặt trời khóc
Chắc gì mình được vui…hơn ông
Mây đen kéo đến
Dạo:
Chẳng khóc do buồn nhưng khóc
những ước
Ngày đó vội vàng nên chúng ta
Chúng ta còn chưa bắt
đầu mà kết thúc buồn ó o ò
Tại vì sao?
Tại vì sao?
Khi ông mặt trời khóc

If you want to learn Tiên Tiên Khi ông mặt trời khóc (DEMO) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Khi ông mặt trời khóc (DEMO). Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment