Hà Nội Bình Yên by Tăng Nhật Tuệ Guitar Chords

If you are looking for Hà Nội Bình Yên guitar chords, you already come to the right site.
You can play Hà Nội Bình Yên by Tăng Nhật Tuệ using guitar or guitar.
This song by Tăng Nhật Tuệ can also be played by that equipment.
=

Hà Nội Bình Yên guitar chords has Boston swing and included in album.
You can also find other musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hà Nội Bình Yên by Tăng Nhật Tuệ Guitar Chords


Về đi nh é bình yê n nơi ấu thơ x ưa…
Về đi nh é về như c hưa bước chân đ i bao giờ
Ôi bóng d áng Hà Nội, từng gốc phố bồi hồi còn mãi….
Về đây ta tắ m mình, nước sông H ồng nuôi ta lớn lê n năm xưa
Chẳng xa c ách nào, dù có t hế nào, thì ta vẫ n sẽ về lại đâ y…
Về đây bên th áp rùa, những phố ph ường thân thương vẫn đông vui
Dù mưa nắng Hà Nội, chẳng thể có nơi nào đẹp h ơn…
Ta muốn đem Hà Nội đi theo, giống như m ang cả Hồ Gươm theo
Mùa hoa sữa đêm thu chất ngất..Chỉ Hà N ội mới có mà thôi…
Giá như man g Hà Nội được theo, giống như mang cả bình yên giấc mơ..
Hà Nội thươ ng yêu trong nỗi nhớ, cả m ột trời thơ ấu là đ ây..
Ôi bình yê n !….

If you want to master Tăng Nhật Tuệ Hà Nội Bình Yên guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Hà Nội Bình Yên. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment