Sứ giả Như Lai (Nhân quả cuộc đời 2 by Quý Luân Guitar Chords

If you are looking for Sứ giả Như Lai (Nhân quả cuộc đời 2 guitar chords, you have come to the right place.
You can play Sứ giả Như Lai (Nhân quả cuộc đời 2 by Quý Luân using guitar or guitar.
This song by Quý Luân can also be played by that device.
=

Sứ giả Như Lai (Nhân quả cuộc đời 2 guitar chords has swing and included in album.
You can also find alternative musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Sứ giả Như Lai (Nhân quả cuộc đời 2 by Quý Luân Guitar Chords


Nơi trần gian nhiều khổ đau
Từ ngàn xưa đức Phật ra đời
Cứu muôn loài vượt qua bao trầm luân rời xa tử sinh
Ánh đạo vàng luôn tỏa sáng
Pháp chư Phật là lý chân
Từ đây chúng sinh nương
nhờ theo thuyền tự vượt thoát sông mê.
 
Y vàng bay theo chân Ngài
Gương từ tôn chúng con kính nguyện
Vượt qua ngàn gian khó trí vững bền hoằng dương Phật pháp.
 
Hạnh Bồ Tát sứ giả Như Lai
Nhập thế đưa cội nguồn giác ngộ
Khắp ta bà mang lợi ích đến quần sinh
Nguyện hoằng pháp tự gia xác tha tâm bồ đề về chân như
Quyền độ sanh phá vô minh sống vui an lạc
Mở ra đóa hoa chân thường
Nguyện ngày đêm tinh tấn báo ân chư Phật.
 
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật…

If you want to learn Quý Luân Sứ giả Như Lai (Nhân quả cuộc đời 2 guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Sứ giả Như Lai (Nhân quả cuộc đời 2. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment