HƯỚNG LÒNG TỪ BI by Quang Vũ Guitar Chords

When you looking for HƯỚNG LÒNG TỪ BI guitar chords, you already visit to the perfect site.
You can play HƯỚNG LÒNG TỪ BI by Quang Vũ using guitar or guitar.
This song by Quang Vũ can also be played by that instruments.
=

HƯỚNG LÒNG TỪ BI guitar chords has Rock pattern and included in album.
You can also find more musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

HƯỚNG LÒNG TỪ BI by Quang Vũ Guitar Chords


[Am ]Trên Thế [ Am] gian ,bao cảnh đời Nhân [ C ]sinh .
[ Am ]Người đua [ Dm ]chen ,tranh lợi danh không nghĩ [ C ]suy .
Trên Thế [ Am ] gian, chưa phải là nhà [ C] ta .
Đời Phú { F ]du nay [ E7 ]nở ,mai [ Am ]tàn .

Ta hướng [ Am ]theo, chân Đức Phật Từ [ C ]Bi .
[ Am ]Tìm cho [ Dm ]ta, ánh hào quang soi lối [ C] đi .
Tai ách [ Am ]qua, luôn sống [ G ]Đời An [ C ]vui .
Bể Trầm { F ] luân, muôn kiếp xa [ Am ] rời .

[ C ] Hãy, Chí Tâm Giác [ Am ] Ngộ .
[ Dm ] Sống, sống trong tình yêu [ Am ] thương .
[ C ] Với, Tấm lòng hướng [ Am ] Thiện ,
[ Dm ] Sẻ, Phúc cho đời mai [ Am ]sau .

Tinh tấn [ Am ]Tu, ta sẽ được mai [ C ] sau .
Đời An [ Dm ] vui, luôn bình yên qua bến [ C ]mê.
Nghe tiếng [ Am ] Kinh,với muôn hồi Chuông [ C ] ngân.
Hồn ta [ F ] xua, đi hết ưu [ Am ]phiền .

Bao trái [ Am [ ngang, sẽ không còn vương [ C ] mang .
[ Am ]Lòng Từ [ Dm ] bi, cho đời ta thêm thảnh [ C ]thơi .
Ta hướng [ Am ] theo, Chân lý Phật Như [ C ] lai .
Đài Sen [ F ] kia ,ta sẽ được [ Am ] vào .

[ C ] Hãy, Chí Tâm Giác [ Am ] Ngộ .
[ Dm ] Sống, sống trong tình yêu [ Am ] thương .
[ C ] Với, Tấm lòng hướng [ Am ] Thiện ,
[ Dm ] Sẻ, Phúc cho đời mai [ Am ]sau .


 

If you want to master Quang Vũ HƯỚNG LÒNG TỪ BI guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play HƯỚNG LÒNG TỪ BI. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment