Tràng hoa mân côi 2 by Phạm Xuân Chiến Guitar Chords

When you looking for Tràng hoa mân côi 2 guitar chords, you already visit to the best site.
You can play Tràng hoa mân côi 2 by Phạm Xuân Chiến using guitar or guitar.
This song by Phạm Xuân Chiến can also be played by that instruments.
=

Tràng hoa mân côi 2 guitar chords has tempo and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tràng hoa mân côi 2 by Phạm Xuân Chiến Guitar Chords


Ma Ri A Mẹ ơi! Con dâng Mẹ tràng hoa Mân Côi,
con dâng Mẹ lời kinh ca vui, kinh Kính Mừng Mẹ Ma Ri A.
Ma Ri A Mẹ ơi! Theo chân Mẹ đời không đơn côi,
xin vâng như Mẹ lòng con luôn tin yêu. Mong Mẹ hiền trợ giúp con hèn.
 
1. Đường trần gian bao nhiêu đau thương,
bao đắng cay đang giăng chào đón.
Nguyện Mẹ thương giơ tay ban ơn,
phù giúp con tin yêu trọn đời.
 
2. Loài người ơi ta nhanh chân lên,
mau đến bên ngai thiêng Mẹ thánh.
Nguyện Mẹ thương ban muôn ơn thiêng, để chúng con xin vâng trọn đời.

 

If you want to master Phạm Xuân Chiến Tràng hoa mân côi 2 guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Tràng hoa mân côi 2. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment