Tiếng Vĩ Cầm by Nguyễn Hồng Thuận Guitar Chords

When you looking for Tiếng Vĩ Cầm guitar chords, you just come to the perfect place.
You can play Tiếng Vĩ Cầm by Nguyễn Hồng Thuận using guitar or guitar.
This song by Nguyễn Hồng Thuận can also be played by that device.
=

Tiếng Vĩ Cầm guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find more musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tiếng Vĩ Cầm by Nguyễn Hồng Thuận Guitar Chords


Viết: Tâm Tí Tởn(TMN)
Tiếng vĩ cầm réo rắc buồn tựa ai oán giữa đêm tịch liêu.
Tiếng vĩ cầm như tiếng lòng của một người vẫn luôn nhớ mong.
Nhớ một người hay mĩm cười và hay hát mỗi khi chiều lên.
Cũng nơi này tiếng hát này rồi vụt bay để lại chua cay.
Đk
Anh vẫn nhớ tiếng đàn năm ấy
Tiếng vĩ cầm là tiếng lòng ai
Lúc em buồn lúc em vui.
Nhưng giờ anh không còn em nữa thấy đêm dài nào biết ngày mai.
Giấc mơ nào đã xa bay.
Anh vẫn nhớ em thật nhìêu.
Chờ đến bao giờ để xuân sang chờ em đến lúc hoa héo tàn và
có bao giờ em nhớ anh như anh nhớ em năm tháng qua nới chốn đây?

If you want to study Nguyễn Hồng Thuận Tiếng Vĩ Cầm guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Tiếng Vĩ Cầm. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment