Cha luôn nhân từ by Ngọc Tú Guitar Chords

When you looking for Cha luôn nhân từ guitar chords, you’ve visit to the right site.
You can play Cha luôn nhân từ by Ngọc Tú using guitar or guitar.
This song by Ngọc Tú can also be played by that equipment.
=

Cha luôn nhân từ guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find other musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Cha luôn nhân từ by Ngọc Tú Guitar Chords


Ta Đức Giê – hô - va, đã kêu gọi ngươi trong sự công chính.
Ta sẽ nắm tay ngươi và giữ lấy ngươi.
Những lúc con mệt mỏi Chúa luôn gần bên và chăm sóc.
Chúa ơi hãy lắng nghe lời con khẩn xin.
 
Con xin nương cậy nơi Cha, vì Chúa luôn giúp đỡ con.
Hãy nắm tay con và nâng con lên Chúa ơi!
Vì những lúc con ngã lòng con chỉ nương cậy nơi Chúa thôi.
Vì con biết Cha luôn nhân từ và hay thứ tha.
Dù cho con vấp ngã biết bao lần rồi

 

If you want to study Ngọc Tú Cha luôn nhân từ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Cha luôn nhân từ. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment