Một lần dâng hiến by Lm. Duy Thiên Guitar Chords

If you are looking for Một lần dâng hiến guitar chords, you have come to the best site.
You can play Một lần dâng hiến by Lm. Duy Thiên using guitar or guitar.
This song by Lm. Duy Thiên can also be played by that device.
=

Một lần dâng hiến guitar chords has Rhumba rhythm and included in album.
You can also find other musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Một lần dâng hiến by Lm. Duy Thiên Guitar Chords


1. Thế rồi con quỳ xuống, đưa bàn tay trinh nguyên
Dâng hiến trọn xác hồn, suốt đời con hiến thân
Làm lễ tế hy sinh, làm lễ dâng toàn thiêu.

2. Ánh đèn trên bàn thánh, đưa hồn con lên cao
Xin chắp tay cúi đầu, khói trầm nghi ngút bay
Lời ca thánh du dương, dìu con bước lên trọn đời.

ĐK:
Đưa hai tay lên con nguyện xin ơn trên cao
Cho con trung kiên trong cuộc sống bao thương đau
Lạy Chúa Chúa yêu con, thì xin yêu suốt đời.

Lạy Chúa Chúa thương con, thì xin thương suốt đời
Đừng để con dối ai, đừng để ai dối con
Nhưng cho con từ nay luôn được trung tín trọn một đời.

3. Thế rồi con nguyện ước, ước nguyện cho tương lai
Đi khắp mặt đất này, lấy niềm tin sắt son
Hành trang bước theo Người, làm nhân chứng trong cuộc đời.


 

If you want to study Lm. Duy Thiên Một lần dâng hiến guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Một lần dâng hiến. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment