Càng Nắm Càng Đau by Hồ Kha Guitar Chords

If you are looking for Càng Nắm Càng Đau guitar chords, you already come to the perfect site.
You can play Càng Nắm Càng Đau by Hồ Kha using guitar or guitar.
This song by Hồ Kha can also be played by that device.
=

Càng Nắm Càng Đau guitar chords has tempo and included in album.
You can also find other musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Càng Nắm Càng Đau by Hồ Kha Guitar Chords


Tay buông, buông tay một người mình yêu thương là, là điều rất khó
Những hạnh phúc đã vút bay đổi thay làm sao giữ được?
Nếu càng nắm chặt lại càng đau nhiều lúc nước mắt tự rơi rơi
Không việc gì cả chỉ là thấy mỏi mệt.
 
Cánh hoa nào là không tàn úa hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao
Giống như tình tan, tình cũng lìa xa.
Tình hỡi, tình tình đừng đi xa mãi tình tình tình đừng vội xa tôi
Để nơi đây con tim mệt mỏi.

 

If you want to master Hồ Kha Càng Nắm Càng Đau guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Càng Nắm Càng Đau. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment