Lời Nhắn Số 4 by Hồ Hoài Anh Guitar Chords

If you are looking for Lời Nhắn Số 4 guitar chords, you already come to the perfect place.
You can play Lời Nhắn Số 4 by Hồ Hoài Anh using guitar or guitar.
This song by Hồ Hoài Anh can also be played by that equipment.
=

Lời Nhắn Số 4 guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find more musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Lời Nhắn Số 4 by Hồ Hoài Anh Guitar Chords


Ngồi nghe sót nh ững ưu tư mình anh
Ngồi nghe sót n hững suy tư kỷ niệ m.
Hôm nay anh n hớ ngày ha i ta trao ước vớ i nhau
Ngày em nói tiếng yêu anh đầu tiên
Là ngày anh nhớ mãi ta ca bài ca kỷ niệm
Nào ngờ khúc hát ngày xưa ấy
Giờ hai ta chia cách vắng xa mình anh, có nghe gì
Anh mang tâm từ này trao em theo radio gửi đến
Co n tim anh bao ngày qua cô đơn mong em nhiề u lắm
M ong khao khát muốn gần n hau
Này người em yêu d ấu hỡi lắng ng he bài ca xưa
Anh mong nơi xa giờ đây theo radio gửi đến
Con tim em ca bài ca không phôi pha theo ngày tháng,
An h mang nỗi nhớ trong anh
và bài ca xưa t a hát đế n em cũng ôm ấp kỉ niệm..
Ngày em nói tiếng yêu anh đầu tiên
Là ngày anh nhớ mãi ta ca bài ca kỷ niệm..
Nào ngờ khúc hát ngày xưa ấy
Giờ hai ta chia cách vắng xa mình anh, có nghe gì
Anh mang tâm từ này trao em theo radio gửi đến
Con tim anh bao ngày qua cô đơn mong em nhiều lắm
Mong khao khát muốn gần nhau
Này người em yêu dấu hỡi lắng nghe bài ca xưa
Anh mong nơi xa giờ đây theo radio gửi đến
Con tim em ca bài ca không phôi pha theo ngày tháng,
Anh mang nỗi nhớ trong anh
và bài ca xưa ta hát đến em cũng ôm ấp kỉ niệm.

If you want to master Hồ Hoài Anh Lời Nhắn Số 4 guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Lời Nhắn Số 4. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment