Kuv Twb Raug Kev Txom Nyem Ntsuav by Hmong Christian Guitar Chords

When you looking for Kuv Twb Raug Kev Txom Nyem Ntsuav guitar chords, you have visit to the best place.
You can play Kuv Twb Raug Kev Txom Nyem Ntsuav by Hmong Christian using guitar or guitar.
This song by Hmong Christian can also be played by that equipment.
=

Kuv Twb Raug Kev Txom Nyem Ntsuav guitar chords has tempo and included in album.
You can also find alternative musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Kuv Twb Raug Kev Txom Nyem Ntsuav by Hmong Christian Guitar Chords


Verse 1
Kuv twb raug kev txom nyem ntsuav
Ye-xus hu kuv los cuag
Nws theej kuv txhoj thiab pab kuv dim
Saum ib tus ntoo khaub lig
 
Verse 2
Kuv twb ua kev phem kev qias
Mus ua neeg tsis tsim txiaj
Tus Tswv thov ntxuav kuv siab dawb paug
Kom kuv tsis muaj kev txhaum
 
Chorus:
Kuv los ntseeg Ye-xus
Kuv los ntseeg nim no
Yexus cov ntshav uas tsim txiaj
Yuav cawm tau kuv txoj sia
 
Verse 3
Kuv twb leeg lub txim rau koj
Thov zam kev txhaum tag nrho
Txij no mus thov tsis txhob suav txim
Ntev dhawv mus li ib txhis
 
Chorus:
Kuv los ntseeg Ye-xus
Kuv los ntseeg nim no
Yexus cov ntshav uas tsim txiaj
Yuav cawm tau kuv txoj sia
 
Singer: Hmong Christan..
Chord By: MINH

 

If you want to master Hmong Christian Kuv Twb Raug Kev Txom Nyem Ntsuav guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Kuv Twb Raug Kev Txom Nyem Ntsuav. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment