vượt trên tất cả by Guitar Chords

If you are looking for vượt trên tất cả guitar chords, you’ve come to the best site.
You can play vượt trên tất cả by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that instruments.
=

vượt trên tất cả guitar chords has Blues tempo and included in album.
You can also find alternative musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

vượt trên tất cả by Guitar Chords


Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua.
Vượt trên hết thiên nhiên trên cả muôn vật đời này.
Vượt tận trên khôn ngoan chân lý của con người thế gian,
sự hiên diện của Chúa có trước vô cùng.
Vượt trên hết năng quyền, vượt trên các vua.
Vượt trên hết thiên nhiên trên cả muôn vật đời này.
Vượt tận trên vinh hoa, châu báu của con người thế gian,
không chi cao quý báu hơn vinh quang Ngài.
 
Trên thập giá, Ngài tuôn huyết thay tôi.
Ngài đã chịu chết mọi người liếc mắt khinh chê.
Dẫu con người chối bỏ không yêu Ngài, đớn đau căm chịu,
Ngài vui long mang. Vì tội tôi.

 

If you want to learn vượt trên tất cả guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play vượt trên tất cả. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment