Chỉ có Giê-xu by Guitar Chords

When you looking for Chỉ có Giê-xu guitar chords, you already visit to the right place.
You can play Chỉ có Giê-xu by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Chỉ có Giê-xu guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find other musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Chỉ có Giê-xu by Guitar Chords


Chúa Giê-xu Con Đức Chúa Trời hằng sống,
là cứu Chúa yêu thương chết thay tội nhân.
Chúa Giê-xu ở trong lòng tôi mãi.
là cứu Chúa hôm qua, hôm nay, muôn đời sau.
 
Ngài là Vua muôn vua,
ngự vào lòng tôi xóa [C/E]bao muộn phiền
bình an dưới cánh Giê-xu .
kìa màn đêm âm u
và mọi cuồng phong bủa [C/E]vây nay tan biến.
dưới năng quyền Ngài đời tôi tươi mới.
ĐK:
Sống với Chúa Giê-xu từ đây.
Chúc tán Chúa Giê-xu từ đây
truyền rao danh Giê-xu Christ.
Bước với Chúa Giê-xu trong đời tôi.
ước đến với bao con tim lầm than.
truyền rao Cứu Chúa yêu thương.

If you want to master Chỉ có Giê-xu guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Chỉ có Giê-xu. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment