Bất Vong by Guitar Chords

If you are looking for Bất Vong guitar chords, you’ve come to the best place.
You can play Bất Vong by using guitar or guitar.
This song by can also be played by that equipment.
=

Bất Vong guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find alternative musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Bất Vong by Guitar Chords


Đêm đến Vân Thâm Lạnh
Tĩnh tâm mặc gió trăng lướt qua
Nhìn tuyết trắng rơi đầy
Bỗng thấu được những chuyện đã qua
Rượu trắng Cô Tô thành
Tuyết lấp vùi dung mạo thiếu niên
Tĩnh Thất vang tiếng đàn
Khúc Vấn Linh đàn chẳng ai đáp hồi
 
ĐK: Người còn hỏi ta sao?
Hỏi cho hết tâm si cuồng của nhân gian
Người nào ở phương xa?
Hỏi khắp thế gian có ai
đo được bao lượng đen trắng đây?
Giờ đây làm sao quên?
Câu hứa chốn Vân Thâm cùng người năm xưa
Người đang ở nơi nào?
Vấn vương chẳng quên

If you want to learn Bất Vong guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Bất Vong. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment