Phiền Kim Lang by Duy Khiêm Ngố Guitar Chords

If you are looking for Phiền Kim Lang guitar chords, you just come to the perfect place.
You can play Phiền Kim Lang by Duy Khiêm Ngố using guitar or guitar.
This song by Duy Khiêm Ngố can also be played by that equipment.
=

Phiền Kim Lang guitar chords has swing and included in album.
You can also find alternative musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Phiền Kim Lang by Duy Khiêm Ngố Guitar Chords


Tàn xuân phong, đến nay cũng đã giữa dòng
Người ra đi thuyền lẻ bóng
Phận gái má hồng tứ đức tam tòng
Lễ giáo gia phong, chi nữa trông mong
 
Tàn phù du, lá xanh cũng đã thay màu
Người người buông câu nào ai thấu
Hoa đã phai màu, lỡ bước nhịp cầu
Nào biết đâu ngày sau, tựa thân nương náu
 
Phiền kim lang, thiếp xin rẽ lối đò ngang
Bước đi giữa chốn trần gian, sống cho nửa sau lỡ làng
Phiền kim lang, thiếp xin tháo khăn vành tang
Dẫu bao oán than tội mang, cũng xin thoát kiếp hồng nhan
 
BRIDGE
Bia mộ kia trăm năm cùng trời đất kia có khi cũng mòn
bia miệng kia ngàn năm chẳng hề xoay chuyển
Một kiếp hồng nhan, đời sớm nở tối tàn
Mặc ai chê bai, miệng đời nhiều trái ngang

If you want to study Duy Khiêm Ngố Phiền Kim Lang guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Phiền Kim Lang. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment