Ua Tsaug Niam (Thank You Mom) by Dib Xwb Guitar Chords

If you are looking for Ua Tsaug Niam (Thank You Mom) guitar chords, you already come to the best place.
You can play Ua Tsaug Niam (Thank You Mom) by Dib Xwb using guitar or guitar.
This song by Dib Xwb can also be played by that device.
=

Ua Tsaug Niam (Thank You Mom) guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Ua Tsaug Niam (Thank You Mom) by Dib Xwb Guitar Chords


Verse 1:
Tsis muaj leej twg
Yuav hlub tiag li ib leej niam
Kuv leej niam, yog ib tug neeg siab zoo
Koj tsis khuv xim, koj lub zog
Koj nrog peb nyob, ua rau peb noj
Koj ua siab ntev… tu peb loj hlob
Tsis pub peb tshaib peb nqhis,
Tsis pub peb raug kev txom nyem
 

 
Chorus:
Niam, ua tsaug rau koj txoj kev hlub
Thov kom Vaj Tswv foom koob hmoov rau koj
Ua tsaug Vaj Tswv, pub ib leej niam zoo rau kuv
Thov kom kuv niam, tsis txhob muaj mob muaj nkeeg
Nyob dhia rhwb rhees, nrog lub ntsej muag… luag ntxhi
Peb cov nus muag
Thiaj li yuav pauj tau koj tej txiaj ntsig
 
Instrumental

 
Verse 2
Tsis muaj leej twg,
Yuav zoo tshaj li ib leej niam
Kuv leej niam, yog ib tug neeg zoo tiag tiag
Thaum peb muaj mob, koj nrhiav tshuaj kho
Thaum peb nyuaj siab, koj nrog peb quaj
Koj hlub txhua tus…. tsis tseg, ib tug
Koj qhuab koj qhia, peb thiaj zoo
Vim yog muaj koj, peb thiaj tsis txiaj
 

 
Chorus:
Niam, ua tsaug rau koj txoj kev hlub
Thov kom Vaj Tswv foom koob hmoov rau koj
Ua tsaug Vaj Tswv, pub ib leej niam zoo rau kuv
Thov kom kuv niam, tsis txhob muaj mob muaj nkeeg
Nyob dhia rhwb rhees, nrog lub ntsej muag… luag ntxhi
Peb cov nus muag
Thiaj li yuav pauj tau koj tej txiaj ntsig

 

If you want to learn Dib Xwb Ua Tsaug Niam (Thank You Mom) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Ua Tsaug Niam (Thank You Mom). Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment