Hà Nội Những Công Trình ( Chế) by Cù Trọng Xoay Guitar Chords

If you are looking for Hà Nội Những Công Trình ( Chế) guitar chords, you already come to the perfect site.
You can play Hà Nội Những Công Trình ( Chế) by Cù Trọng Xoay using guitar or guitar.
This song by Cù Trọng Xoay can also be played by that equipment.
=

Hà Nội Những Công Trình ( Chế) guitar chords has Disco tempo and included in album.
You can also find more musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hà Nội Những Công Trình ( Chế) by Cù Trọng Xoay Guitar Chords


Những con đường giờ nắng rát mặt
khắp phố phường hàng cây mới chặt
Gió trưa hè nhẹ bay tóc em
Khét mùi dầu hôi
 
ĐK: Nhớ những bóng mát trưa
Bao năm qua ta đi về
Nay ta cưa cây đi rồi
Nhớ mãi nhớ mãi khôn nguôi
Hà Nội rồi sẽ trơ bê tông
Như bị trụi lông
 
2. Có gỗ rồi chẳng lo gỗ lậu
Mỗi chim trời là mất chỗ đậu
Những con người đang ra sức cưa
Nhân danh xây dựng Thủ đô

If you want to master Cù Trọng Xoay Hà Nội Những Công Trình ( Chế) guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Hà Nội Những Công Trình ( Chế). Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment