Tạ ơn em by Bùi Nguyên Lâm Guitar Chords

When you looking for Tạ ơn em guitar chords, you just visit to the perfect site.
You can play Tạ ơn em by Bùi Nguyên Lâm using guitar or guitar.
This song by Bùi Nguyên Lâm can also be played by that device.
=

Tạ ơn em guitar chords has pattern and included in album.
You can also find alternative musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tạ ơn em by Bùi Nguyên Lâm Guitar Chords


Sông bao năm nước đã cạn nguồn
Bỗng một ngày ngập tràn nước
Cây đôi bờ xôn xao hoa
Chin gọi đàn về tắm bên sông

Tôi bao năm dường như tượng đá
Chơ vơ trong xa mặt hội người
Rồi một hôm vào nguồn tắm gội
Tưởng hoá người con tim reo vui.

Tôi bao năm giường như tượng đá
Chơ vơ trong xa mạc hôi người
Rồi một hôm vào nguồn tắm gọi
Tượng hoá người con tim reo vui

Cảm ơm em suối nguồi tươi mát
Xin cảm ơn biết lấy chi đền
Cho bao người nửa đời xan sẻ
Còn nửa đời tôi hiến tặng em
Cảm ơn em, cảm ơn, em
Cảm ơn em, cảm ơn em


 

If you want to master Bùi Nguyên Lâm Tạ ơn em guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Tạ ơn em. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment