Dòng Sông Sao by Bằng Kiều Guitar Chords

When you looking for Dòng Sông Sao guitar chords, you have come to the right place.
You can play Dòng Sông Sao by Bằng Kiều using guitar or guitar.
This song by Bằng Kiều can also be played by that device.
=

Dòng Sông Sao guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find more musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Dòng Sông Sao by Bằng Kiều Guitar Chords


Đêm nay mình anh, trông lên trời sao… nhớ em.
Sao rơi đầy sông, long lanh tựa như mắt em
Sông ơi đừng trôi, xin hãy ở đây với tôi
Cho tôi chìm trong, long lanh ngàn sao dịu êm
Đêm nay mình anh, trông lên trời sao nhớ em
Sao rơi đầy sông, long lanh tựa như mắt em
Sao ơi đừng trôi, đêm hãy ở đây với tôi
Cho tôi chìm trong, long lanh ngàn sao dịu êm
DK:
Nhớ em, anh thầm ước ao bao điều
Sông ơi xin đừng cuốn đi trời sao
Sớm mai khi ngập sáng ánh bình minh
Vẫn còn vấn vương lời yêu [Am ngăn 5]mãi
Nhớ em, anh thầm ước ao bao điều
song ơi, xin đừng cuốn đi trời sao
Sớm mai khi ngập sang ánh bình minh
Vẫn còn vấn vương lời em nói yêu mãi.

If you want to learn Bằng Kiều Dòng Sông Sao guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Dòng Sông Sao. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment